Vodeća načela Rodilišta prijatelji majki i djece

Vodeća načela Rodilišta prijatelji majki i djece

 

U standardima i kriterijima navedenima u nastavku, pojam "trudnica” odnosi se na trudnice za koje se skrbi na odjelu patologije trudnoće ili u rađaonici, pojam "rodilja“ odnosi se na onu trudnicu u koje je započeo porođaj, pojam "babinjača“ odnosi se na ženu u koje je porođaj završio i za koju se skrbi u rađaoni ili na odjelu babinjača, dok se pojam "osoblje” odnosi na osoblje koje je zaposleno na odjelu patologije trudnoće, u rađaonici ili na odjelu za babinjače. 

 

Vodeće načelo 1.: Ponašanje osoblja prema trudnicama, rodiljama i babinjačama mora biti usredotočeno na svaku trudnicu, rodilju i babinjaču posebno i na njezinu situaciju

Promicanjem skrbi za trudnice, rodilje i babinjače koja uključuje njihovo poštivanje uz istovremeno smanjenje zanemarivanja i zlostavljanja istih bave se neka istraživanja, te se istovremeno analiziraju strategije za poboljšanje kvalitete skrbi o zdravlju žena i djece. Međunarodne agencije poput Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara (FIGO), Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Saveza bijele vrpce (White Ribbon Alliance - WRA) i Međunarodne inicijative za rodilišta prijateljski naklonjena majkama i djeci (International Mother Baby Childbirth Initiative - IMBCI) osmislile su izjave o poštivanju žena tijekom porođaja, te o pravima rodilja.

FIGO smatra kako sve žene imaju pravo na pozitivno iskustvo tijekom rađanja uz suosjećajnu skrb koju pruža osposobljeno i stručno osoblje koje vjeruje u jedinstvenost svake žene ponaosob, svake obitelji i svakog novorođenčeta koji zato zaslužuju individualiziranu i dostojanstvenu skrb. Objavljeni dokazi o kršenju ljudskih prava žena tijekom rađanja su šokantni i uznemirujući, ali također mogu biti poticajni za djelovanje s ciljem smanjenja njihovog kršenja.

Profesionalna udruženja i rodilišta trebala bi pružati najvišu kvalitetu skrbi koja se temelji na dokazima te poštivati nepovredivo pravo svake žene na dostojanstvo, privatnost, informiranost, potporu, farmakološke i nefarmakološke metode ublažavanja boli te odabir jednog ili više pratitelja tijekom rađanja, bez zlostavljanja, iznude novca ili ovisnosti kvalitete pružene o dobi, bračnom statusu, zaraženosti HIV-om, financijskom statusu, etničkom porijeklu i drugim čimbenicima.

Započeo je proces razvoja kriterija na osnovu kojih će rodilišta dobivati certifikat da su “prijatelji majki”, slično inicijativi SZO-a/UNICEF-a “Rodilište - prijatelj djece”. U suradnji s Međunarodnim udruženjem pedijatara (International Pediatric Association, IPA), Međunarodnim udruženjem primalja (International Confederation of Midwives, ICM), White Ribbon Allience-om (WRA) i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), FIGO je osmislio kriterije za davanje certifikata “Rodilište - prijatelj majke i djeteta”, usredotočujući se na porođaj, sam čin rađanja, te na postpartalne postupke.

Metode procjene pridržavanja kriterija provodit će procjenitelji pomoću kontrolnih lista za promatranje pisanih pravila; promatranja dostupnosti materijala za informiranje, educiranje i komunikaciju (zidni plakati i posteri, letci) s obzirom na njihovu prisutnost, mjesto, sadržaj i razumljivost; razgovora s osobljem; te direktnim promatranjem pružanja skrbi.

Standardi i kriteriji provedbe

VN 1.a - Sa svakom se trudnicom, rodiljom i babinjačom postupa pažljivo (osoblje reagira na ono što ona kaže i kako se ponaša), s empatijom i poštovanjem.

Najmanje 80% nasumično odabranih majki izjavljuje da je medicinsko osoblje s njima postupalo pažljivo (reagirali su na ono što su one kazale i kako su se ponašale).

Najmanje 80% nasumično odabranih majki izjavljuje da je medicinsko osoblje s njima postupalo s empatijom, uvažavajući njihove opravdane i utemeljene želje koje nisu mogle utjecati na njihovo zdravlje i zdravlje ploda.

Najmanje 80% nasumično odabranih majki izjavljuje da je medicinsko osoblje s njima postupalo s poštovanjem njihove uloge tijekom svake faze porođaja.

VN 1.b - Trudnice imaju pravo na donošenju odluka koje se odnose na njihovu trudnoću, nerođeno čedo i na njih same. Imaju pravo odlučiti o planu poroda, postupcima pripreme za porođaj, kretanju tijekom porođaja, piću i jelu tijekom porođaja, te osobama nazočnim tijekom rađanja, načinu obezboljavanja, položaju pri rađanju, indukciji porođaja te epiziotomiji i drugim medicinskim postupcima ako time ne ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje svoga djeteta.  Odluke koje donesu žena i osoblje dokumentiraju se na odgovarajući način, kao i osnovani zdravstveni razlozi ili drugi opravdani razlozi donošenja tih odluka.

Najmanje 80% nasumično odabranih trudnica, rodilja i babinjača izjavljuje da im je medicinsko osoblje pružilo potporu u donošenju odluka na temelju činjenica o planu poroda, postupcima pripreme za porođaj, kretanju tijekom porođaja, piću i jelu tijekom porođaja, te osobama nazočnim tijekom rađanja, načinu obezboljavanja, položaju pri rađanju, indukciji porođaja te epiziotomiji i drugim medicinskim postupcima.

U smjernicama o postupanju prema trudnicama, rodiljama, babinjačama, nerođenoj i novorođenoj djeci navedeno je da se odluke koje donesu majka i osoblje dokumentiraju na odgovarajući način, kao i osnovani zdravstveni razlozi ili drugi opravdani razlozi donošenja tih odluka.

VN 1.c - Svaka trudnica, rodilja i babinjača prima ciljanu potporu prilagođenu sebi u pogledu postupanja tijekom porođaja, te proizvodnje mlijeka, dojenja i hranjenja dojenčeta.

U smjernicama o postupanju prema trudnicama, rodiljama, babinjačama, nerođenoj i novorođenoj djeci navedena je potreba za ciljanom potporom prilagođenom svakoj ženi  i djetetu u  planu poroda, postupcima pripreme za porođaj, kretanju tijekom porođaja, piću i jelu tijekom porođaja, te osobama nazočnim tijekom rađanja, načinu obezboljavanja, položaju pri rađanju, indukciji porođaja te epiziotomiji i drugim medicinskim postupcima prema majci kao i proizvodnji mlijeka, dojenju i hranjenju djeteta.

 

Vodeće načelo 2.: Ustanova mora pružiti skrb usmjerenu prema obitelji koju podržava okolina

Skrb usmjerena prema obitelji predstavlja važan koncept koji bi morao biti uključen u obrasce ponašanja i organizaciju rada rodilišta. Prostor rodilišta i osoblje s okolinom u cijeloj ustanovi trebali bi podupirati prisutnost i uključivanje obitelji u  proces rađanja što se može unaprijediti organizacijom skrbi usmjerene prema obitelj. Starija djeca mogu doći posjetiti svoju majku i novorođenu sestru ili brata u rodilište. Suradnja između osoblja rodilišta i obitelji više ovisi o stavovima osoblja rodilišta nego o prostornim mogućnostima i organizaciji prostora odjela patologije trudnoće, rađaonice i odjela babinjača.

Osposobljavanje za skrb usmjerenu prema obitelji mora biti u redovitom programu edukacije za provođenje inicijative Rodilište prijatelj majki i djece, a svakako ga je potrebno uključiti u edukaciju novozaposlenog osoblja. U okviru postojećih mogućnosti potrebno je u rodilištu osigurati odgovarajuće ugodno okruženje kako u pogledu uređenja prostora tako i u pogledu atmosfere, koja će povoljno djelovati na stanje rodilje, njezine pratnje i djeteta. Pružatelji skrbi moraju prilagoditi medicinsku skrb koja će izazvati što manji stres i nelagodu za ženu i za njezino dijete, te za pratnju.

S druge pak strane od obitelji se očekuje da je upoznata i da razumije organizaciju i način rada medicinske ustanove i da se tome prilagodi. Također se očekuje od obitelji i rodilje da zdravstvene i druge djelatnike ustanove smatra partnerima čiji je najvažniji cilj dobrobit žene, njezinog djeteta i obitelji u cjelini. Svaka žena želi boraviti u fizičkoj okolini koja joj pruža potporu i usmjerena je prema obitelji, želi da pristup bude omogućen njezinoj osobi od povjerenja i/ili ocu djeteta/životnom partneru te da se majka/roditelji što ranije počnu skrbiti za dijete.  

Treba nastojati tako organizirati rodilište kako bi se omogućilo mladim obiteljima da budu zajedno te da na odgovarajući način mogu preuzeti svoju roditeljsku ulogu. Cilj je da se prije otpusta majke i djeteta kući roditelji što bolje snađu u novonastaloj situaciji te da se znaju skrbiti za novorođeno dijete. U većini europskih rodilišta moguć je boravak člana obitelji uz babinjaču, čime se odterećuje zdravstveni sustav odnosno osoblje, a povećava se samopouzdanje majke/oca/mlade obitelji, čemu bi svakako valjalo težiti i u hrvatskim rodilištima.

Kada roditelji raspolažu sobom za jednu obitelj, potvrđuje se važnost prisutnosti oca i/ili drugih članova obitelji te uspostavi njihove uloge kao primarnih skrbnika za dijete.

Standardi i kriteriji provedbe

VN 2.a - Skrb usmjerena prema obitelj uključena je u organizaciju i rad odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača.

Najmanje 80% nasumično odabranih članova medicinskog osoblja može opisati način na koji se skrb usmjerena prema obitelji provodi na njihovom odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici i na odjelu babinjača.

VN 2.b - U svakom se trenutku potiče prisutnost oca/partnera ili druge osobe od povjerenja na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici i odjelu babinjača jer te osobe pružaju potporu ženi  tijekom porođaja, pomažući joj i u skrbi o novorođenom djetetu. 

U skladu sa smjernicama o skrbi za trudnice, rodilje i babinjače, ne postoje ograničenja za boravak očeva/partnera, osoba od povjerenja ) ili najmanje jednog člana obitelji na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici i odjelu babinjača 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

Promatranjem odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača utvrđeno je da ne postoje ograničenja za boravak očeva/partnera, osoba od povjerenja  ili najmanje jednog člana obitelji 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

VN 2.c - Briga o zdravim ženama i novorođenoj djeci za koju se skrbi u rađaonici i na odjelu babinjača postupno prelazi s osoblja na roditelje, i to što je moguće prije nakon porođaja.

U smjernicama o skrbi za trudnice, rodilje i babinjače navedeno je da u skrbi o trudnicama, rodiljama i babinjačama na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici i odjelu babinjača sudjeluju očevi/partneri, osobe od povjerenja  ili članovi obitelji tijekom i nakon porođaja.

Najmanje 80% nasumično odabranih trudnica, rodilja i babinjača izjavljuje da otac/partner, osoba od povjerenja  ili jedan član obitelji sudjeluju u skrbi za trudnicu, rodilju ili babinjaču tijekom trudnoće, tijekom i nakon porođaja, osim kad postoje medicinski ili drugi opravdani razlozi zbog kojih to nije moguće, poput zdravstvenog stanja žene ili djeteta, te nedostupnosti osoba za potporu.

VN 2.d - Na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici i na odjelu babinjača pruža se praktična potpora osobama od povjerenja , obiteljima (najmanje jednoj osobi u pratnji iz obitelji) poput mjesta (pomoćnog ležaja, fotelje, stolice) za odmor, san i objedovanje, koja će olakšati skrb za babinjaču i novorođeno dijete. 

Promatranjem odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača utvrđeno je da osobe u pratnji (najmanje jedna) mogu boraviti uz trudnice, rodilje i babinjače prema sljedećem pravilu u pogledu razina:

 • Pomoćni krevet (razina ***)
 • Fotelja/naslonjač (razina **)
 • Stolica bez naslona za ruke (razina *)

Promatranjem odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača utvrđeno je da osoblje u pratnji (najmanje jedna) mogu jesti u blizini navedenih odjela prema sljedećem pravilu u pogledu razina:

 • dopušteno objedovanje u odjelu (razina ***)
 • dopušteno objedovanje u neposrednoj blizini odjela (pet minuta hoda ili manje) (razina **)
 • dopušteno objedovanje u blizini odjela (šest do deset minuta hoda ili manje) (razina *)

VN 2.e - Odjel za patologiju trudnoće, rađaonica i odjela babinjača prilagođeni su ostvarivanju skrbi usmjerene prema obitelji čime se olakšava uspostavljanje roditeljske uloge.

Promatranjem odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača utvrđeno je da su odjeli u arhitektonskom smislu prostorno, te uređenjem interijera organizirani na način koji omogućuje pružanje skrbi usmjerene prema obitelji (komforne prostorije, žive i umirujuće boje zidova, mogućnost slušanja glazbe, gledanja televizije, prikladne slike ili fotografije na zidovima, prostor za njegu djeteta, odgovarajuća razina buke i svjetla i sl.).

Najmanje 80% žena i osoba u pratnji izjavljuje da im prostor odjela za patologiju trudnoće, rađaonice i odjela babinjača odgovara i da je prikladan za skrb za ženu i za novorođeno dijete

 

Vodeće načelo 3.: Sustav zdravstvene skrbi mora omogućiti kontinuiranu skrb tijekom trudnoće, porođaja i nakon otpusta majke i novorođenog djeteta iz bolnice

U kontinuiranu skrb uključena je skrb koja se u vremenskom slijedu pruža svakoj trudnici, rodilji i babinjači, te novorođenčetu i cijeloj obitelji. Skrb obuhvaća sljedeće:

 • Faza prenatalne skrbi, kada bi svaka trudnica i njezin partner trebali biti obaviješteni o skrbi tijekom trudnoće, porođaja, nakon rođenja djeteta, te nakon povratka kući. Kako bi se ostvario partnerski odnos s roditeljima, njih je potrebno poučiti o principima skrbi u „Rodilištu prijatelju majki i djece“.
 • Primitak u rađaonicu i boravak u rađaonici što obuhvaća sve postupke koji se rade tijekom primitka u rađaonicu, prvog, drugog, trećeg i četvrtog porođajnog doba te sve postupke koji se izvode tijekom normalnog ili patološkog porođaja kao što su: davanje klizme, brijanje spolovila, indukcija porođaja, CTG nadzor ploda, mogućnost kretanja i uzimanja hrane i pića tijekom rađanja, epiziotomija, carski rez, vakuum ekstrakcija, primjena oksitocina za stimulaciju trudova, obezboljavanje, kontakt koža na kožu, prvi podoj, mogućnost boravka osobe od povjerenja tijekom porođaja i slično.
 • Transport iz rađaonici na odjel babinjača i postupak s majkom i djetetom, te uloga pratnje tijekom toga postupka.
 • Primitak na odjel babinjača sa svim fazama postnatalne skrbi po danima, uloga pratnje tijekom boravka na odjelu babinjača kao i važnost zajedničkog boravka majke i djeteta 24 sata dnevno u različitim situacijama nakon poroda.
 • Boravak na odjelu babinjača s principima skrbi i tijeku normalnih babinja, edukacija o dojenju i skrbi za novorođenče, ponašanje i dojenje novorođenčeta tijekom prvih dana nakon rođenja po danima, priprema za otpust iz bolnice.
 • Otpust majke i djeteta s odjela babinjača te uspostava veze s patronažnom sestrom prema mjestu stanovanja, nastavak kontinuirane skrbi nakon otpusta majke i djeteta kući.
 • Posjeta patronažne sestre u domu majke i djeteta tijekom prvoga tjedna nakon otpusta sukladno Planu i programu mjera iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • Uspostava kontakta s liječnikom primarne zdravstvene zaštite za dijete i za majku radi ostvarivanje prve kontrole nakon porođaja i rođenja. 

Standardi i kriteriji provedbe

VN 3.a - Skrb u pogledu potpore trudnici, rodilji i babinjači te novorođenčetu u svakoj fazi pružanja zdravstvene skrbi (prenatalna skrb, porod, babinje, prijem i otpust iz rodilišta) dosljedna je.

Na kontinuiranu skrb upućuje se u okviru smjernica za potporu tijekom trudnoće, poroda i babinja.

Svi klinički protokoli ili standardi u bolnici koji se odnose na potporu trudnici, rodilji, babinjači i novorođenčetu u skladu su sa standardima programa „Rodilište prijatelj majki i djece“, te postojećih smjernica znanstvenih i stručnih društava koje su utemeljene na dokazima.

Glavne primalje  i primalje na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici, odjelu babinjača i odjelu neonatologije izjavljuju da se provodi kontinuirana skrb u pogledu potpore trudnici, rodilji, babinjači i novorođenčetu u svakoj fazi pružanja zdravstvene skrbi.

Najmanje 80 % nasumično odabranih majki izjavljuje da dobivaju dosljedne informacije o skrbi u pogledu potpore trudnicama, rodiljama, babinjačama i novorođenčadi tijekom čitavog pružanja zdravstvene skrbi.

VN 3.b - Informacije o zdravstvenoj skrbi pruženoj trudnici, rodilji, babinjači i novorođenčetu i željama obitelji dijele se među relevantnim pružateljima zdravstvene skrbi, ustanovama i organizacijama uključenim u pružanje potpore ženi, djetetu i obitelji.

Najmanje 80% nasumično odabranih trudnica, rodilja i babinjača izjavljuje da je medicinsko osoblje upoznato sa svim prethodnim zbivanjima te da pružateljima skrbi uključenima u skrb o njima nisu morale prepričavati sve pojedinosti do tada pružene skrbi kao niti trenutačne planove skrbi (uključujući trenutačnu strategiju potpore majkama i novorođenčadi te o laktaciji i dojenju).

Glavne primalje i primalje na odjelu za patologiju trudnoće, rađaonici, odjelu babinjača i odjelu neonatologije izjavljuje da su informacije o trenutačnom stanju i planu potpore trudnicama, rodiljama, babinjačama i novorođenčadi uključeni u izvješća koja odjeli međusobno razmjenjuju pri prijelazu u sljedeću fazu skrbi.